<empty>
   
     
   

FORMULARI DE CONSTITUCIÓ DE GRUP I ASSIGNACIÓ D’ÀREA TEMÀTICA.

TREBALL FI DE GRAU

ENSENYAMENT: GRAU INFERMERIA

   
   
En els treballs en grup de 2 sols cal fer una sol·licitud indicant els 2 dni's.
     
    Dades personals (alumne 1)
   
DNI (sense lletra)
NIE (sense la lletra final)
 
Dades de l'Alumne
     
    Dades personals (alumne 2)
   
DNI (sense lletra)
NIE (sense la lletra final)
Dades de l'Alumne
   
Marqueu aquesta casella si desitjeu elaborar i defensar el TFG en anglès.
 
   

 

   

Exposo:Que el curs 2018-19 em trobaré en situació de defensar el Treball de Fi de Grau.

Sol·licito: Vincular el treball a les següents àrees temàtiques, detallades per ordre de preferència.

     
   

Nota informativa:

La Facultat d'Infermeria assignarà les àrees temàtiques d'acord amb el següent criteri:

  • 1r criteri: nota mitja de l'expedient acadèmic més alta. La nota mitja del grup serà la mitjana aritmètica dels 2 expedients que la integren. En cas d'empat,

  • 2n criteri: número de desempat utilitzat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per la preinscripció als seus centres educatius per al curs 2018-19: (13.841). El vostre número seran les 5 darreres xifres del vostre document d'identitat. Si els treballs es realitzen en grup, aquest número serà la suma dels 2 documents d'identitat.